News from the GAA Clubs

GAA logo

GAA logo

AN CLOCHAN LIATH: Ba iad 1, 5, 10 agus 20 na huimhireacha lotto a tarraingeadh ag deireadh na seachtaine agus nior baineadh póta óir an lotto. Bhain na daoine seo leanas €20 an ceann Ann Harley Arlands, Nathan Whtye Ardara, Martina Diver Quay Road, Noreen McGarvey Meenmore agus Packie Gallagher Lochan Dubh.

Back to the top of the page